گروه بندی محصولات
  محصولات گروه تعین سطح داروها برای مصرف دستگاهی
نمایش 1 تا 4 از 4 محصولات

نام محصول کد محصول حجم
کریاماسپین 3 034 001 R1 : 1 x 17 ml
Carbamazepine R2 : 1 x 17 ml
کالیبراتور : Tru Cal TDM کنترل : Tru Lab TDM

فنوباربیتال 3 034 003 R1 : 1 x 17 ml
Phenobarbital R2 : 1 x 17 ml
کالیبراتور : Tru Cal TDM کنترل : Tru Lab TDM

فنی توئین 3 034 002 R1 : 1 x 17 ml
Phenytoin R2 : 1 x 17 ml
کالیبراتور : Tru Cal TDM کنترل : Tru Lab TDM

والپروئیک اسید 3 024 004 R1 : 1 x 13 ml
Valproic Acid R2 : 1 x 11 ml
کالیبراتور : Tru Cal TDM کنترل : Tru Lab TDM

 

Respons 910 Banner2 Banner3